Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

1.1. internetového obchodu: www.mikifun.cz

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu mikifun.cz (dále jen kupující).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen „obchodní podmínky"), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu mikifun.cz mezi prodávajícím a kupujícím- jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující - podnikatel"), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku 10.1 těchto obchodních podmínek.

1.5. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

1.7. Upozorňujeme zákazníky, že ceny na prodejně a na e-shopu jsou rozdílné. Může se stát,že některé zboží je skladem na prodejně, ale na e-shopu ho neuvidíte. Nebo zase naopak, že některé zboží je skladem na e-shopu a na prodejně ho neuvidíte.

 

Předmět smlouvy

2.1 Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu mikifun.cz.

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webové stránce internetového obchodu, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

 

Registrace kupujícího

3.1.Kupující možnost vytvořit si na webové stránce internetového obchodu svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2.Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webové stránky. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem. Spolu s touto zprávou bude kupujícímu zaslán webový odkaz, po jehož prokliknutí se registrace bude považovat za odsouhlasenou a dokončenou.

3.3.Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek, dále kupujícímu umožňuje účast v případných soutěžích a diskuzích.

3.4.Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webové stránky internetového obchodu nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

 

Objednávka zboží

4.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové a telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží prostřednictvím webové stránky internetového obchodu, a to po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako „registrovaný zákazník". Jiným způsobem objednávku nelze učinit.

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu.

4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky kupujícímu. Do již vytvořené objednávky nelze přidávat další zboží.

4.6. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce či případně i telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.

4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

4.9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v souladu s ustanoveními odstavce 4.4. obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k stornu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

4.10. Do již vytvořené a odeslané objednávky nelze přidávat další zboží.

 

Místo plnění

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti k dopravě kupujícímu. Osobní odběr je možný po dohodě.

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci.

 

Cena a platba

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webové stránce internetového obchodu mikifun.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno „bez DPH".

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží dle výše nákupu na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit v souladu s těmito obchodními podmínkami.

6.3 Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny dobírkou hotově nebo platební kartou řidiči dopravce při předání zboží.

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plně výši pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5. Dodací list vystavený prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad.

6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webové stránce internetového obchodu označeny jako „akční", pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

 

Dodací lhůta

7.1. V případě, že zboží prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat - předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v České republice. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva dny pro Českou republiku). Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu kupujícímu o termínu plnění. Pokud v objednávce bude zboží, které prodávající nebude schopen vykrýt, nebo nebude-li požadovaný druh, bude emailem o této skutečnosti informovat kupujícího. Pokud kupující na tento e-mail neodpoví do 24 hodin od jeho doručení bude jeho objednávka úplně stornována.

7.2 V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 10 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

7.3 V předvánočním období (říjen - prosinec) z technických důvodu nelze doručit objednané zboží na kupujícím určený pozdější termín.

 

Platební a dopravní podmínky a cena za dopravu

8.1. Zboží zasíláme dopravní firmou PPL CZ s.r.o. na dobírku. Dopravné se odvíjí od výše objednávky (do 1.499,-Kč je 99,--Kč včetně DPH a nad 1.499,-Kč je zdarma) a dobírka 29,- včetně DPH se platí vždy. Je možné platit i předem na účet a zákazník tím ušetří cenu dobírky, ale dodání se může protáhnout o dobu čekání na připsání peněz na účet,když nebude zboží zaplaceno do 3 dnů od objednání bude objednávka zrušena.Také je možné platit on-line platební kartou. Balné neúčtujeme.

Balík musí splňovat následující podmínky: délka zásilky max. 200 cm a součet obvodu a délky max. 300 cm. Pokud objednané zboží nebude možno zabalit dle výše uvedených podmínek společnosti PPL CZ s.r.o. budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na řešení.

Za nadměrné balíky bude účtováno poštovné dle cen přepravní společnosti. Cena se počítá od hmotnosti a místa bydliště kupujícího. O výši poštovného Vás budeme včas informovat. Doprava je zajišťována službou DHL.

8 2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu. Společnost PPL CZ s.r.o. kontaktujte na telefonním čísle 844 775 775 a nám tuto skutečnost sdělte e-mailem na reklamace@mikifun.cz.

 

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

9.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předáni prvnímu dopravci.

9.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplaceni kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mikifun.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčeni zboží. Kupující může použít formulář na odstoupení od kupní smlouvy a tento zašle na info@mikifun.cz .Formulář si můžete stáhnout zde. Od smlouvy je možno odstoupit i jiným způsobem.

10.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

10.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, (včetně veškerého příslušenství, návodu a jiné dokumentace) jako obchodní balík na adresu sídla podávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. V případě zasláni nekompletního nebo poškozeného zboží si prodávající vyhrazuje právo na snížení kupní ceny o poměrnou část nutnou k uvedení zboží k dalšímu prodeji. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti. Záruční list se pro kupujícího nevydává automaticky, ale pouze na jeho žádost.

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího.

10.5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců obchodních podmínek prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10.6. Kupující dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal.

10.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem.

10.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

 

Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

11.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Vady zboží, které mělo v době jeho předání, je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit. Tuto skutečnost sdělte e-mailem na reklamace@mikifun.cz.

11.2. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky, povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu e-mailem na reklamace@mikifun.cz nebo telefonicky. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

11.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu, a to v délce trvání 24 (dvacet čtyři) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu mikifun.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

11.4. Reklamaci vad zboží doporučuje prodávající kupujícímu učinit písemně na reklamační formulář. Reklamační formulář si můžete stáhnout zde a vyplněný zaslat prodávajícímu na e-mail reklamace@mikifun.cz.

11.5. V případě, že v rámci reklamací vad bude kupující doručovat prodávajícímu reklamované zboží obchodním balíkem, pak na adresu provozovny prodávajícího (MIKI FUN spol. s r.o. Žlutý kopec 1931/31, 792 01 Bruntál). Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

11.6 Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace Následně vystaví prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízeni reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat na e-mailu reklamace@mikifun.cz nebo případně telefonicky na telefonním čísle 554 725 176.

11.7 Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

11.8. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném zněni. V případě kupujícího - podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

Ochrana osobních údajů

12.1. ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost MIKI FUN spol. s r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

12.2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost MIKI FUN spol. s r.o., se sídlem Žlutý kopec 1931/31 Bruntál, : 25 35 71 40 , (dále jen jako „správce"). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Žlutý kopec 1931/31, adresa elektronické pošty info@mikifun.cz, telefon +420 733 734 440. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

12.3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení");

splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

12.5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

12.6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány veřejné moci či jiné příslušné úřady a osoby, a to v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

12.7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

Závěrečná ustanovení

13.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách internetu www.mikifun.cz.

13.2 Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které kupující odsouhlasil učiněním závazné objednávky.

 

13.3 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi mikifun.cz a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak mikifun.cz doporučuje kupujícímu nejdříve využít dohody s mikifun.cz na info@mikifun.cz pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.09.2021.

Provozovatelem internetového obchoduje je společnost MIKI FUN spol. s r.o., Žlutý kopec 1931/31,792 01 Bruntál, IČO: 253 57 140, DIČ: CZ 253 57 140.